UAB „Lukdema“
Vidaus tvarkos taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. UAB „Lukdema“ (toliau – vairavimo mokykla) mokymo tvarkos taisyklės nustato motorinių
transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo šioje vairavimo mokykloje reikalavimus bei
mokymo tvarką.
2. Šios taisyklės sudarytos remiantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo
ministerijos viršininko 2014m. balandžio 30d. įsakymais Nr. 2B-84 ir 2B-85, Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213).
3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Mokymo valanda (toliau – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar
vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir
pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota
įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
(toliau – VKTI) viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (-ų) kategorijos (-ų)
transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir
vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse).

II. Mokymo organizavimo tvarka, trukmė ir informacijos apie kurso baigimą pateikimas VĮ „Regitra“

4. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinių ir vairavimo mokyklų santykius, yra mokymo
sutartis:
Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymą dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prieš
sudarant sutartį mokinys privalo būti supažindintas su šiomis vairavimo mokyklos darbo tvarkos
taisyklėmis bei mokymo organizavimo tvarka. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei
mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų. Mokymo sutartis sudaroma ir tada
kai mokinys mokosi vairavimo papildomai.
5. Sudarydami mokymo sutartį, mokiniai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (LR
piliečio pasą arba tapatybės kortelę), o iki praktinio vairavimo pradžios pateikti vieną nuotrauką
(3×4 cm) ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a).

6. Mokiniai, kurie turi pirminio mokymo kursų baigimo liudijimus ir siekia pagilinti savo teorijos
žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius (toliau – papildomas mokymas), mokymo
turinį ir apimtį pasirenka savarankiškai. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju kai siekiama papildomai
mokytis tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą mokinys yra baigęs.
7. Kai pagal teisės aktų reikalavimus mokinys teorijos mokosi savarankiškai, sudarydamas mokymo
sutartį, turi pateikti visus šių taisyklių 5 punkte minėtus dokumentus ir VĮ „Regitra“ išlaikyto
teorijos egzamino pažymą.
8. Teorijos mokymo kurso trukmė – 40 valandų.
9. Praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė vienam mokiniui – 30 valandų.
10. Dalis praktinio vairavimo mokymo kurso pirmiausia turi būti atliekama vairavimo mokymo
aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir
praktinio vairavimo įgūdžių, turi būti mokomi keliuose (gatvėse).
11. Vairavimo mokykla privalo:
11.1. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis,
įskaitant papildomą mokymą.
11.2. atlikti papildomą teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymo kursą ne vėliau kaip per 3
mėn. nuo datos, kai mokinys dėl šio mokymo kreipėsi į vairavimo mokyklą;
11.3. užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo
mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus
reikalavimus, bei kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo
instruktoriai, kuriems už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr.7-263; 2008, Nr.88-3530), pažeidimus
skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, kol nepasibaigs
šios administracinės nuobaudos galiojimas;
11.4. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;
11.5. mokiniui pageidaujant išduoti pažymą, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo parašu ir
antspaudu, apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą (nurodant mokymo
dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus) ir pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą tokią
pažymą bei įskaityti išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą; ši pažyma turi
būti pridedama prie mokymo sutarties;
11.6. neleisti laikyti galutinės teorijos įskaitos mokiniams, kurie išklausė mažiau kaip 80 procentų
nustatyto teorijos kurso valandų. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą galima laikyti tik
turint teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai mokinys pasiruošęs
savarankiškai, be to jis baigęs privalomąjį praktinio vairavimo kursą.
11.7 Mokiniui pageidaujant sudaryti galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės
įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.

12. Vairavimo mokyklos, įvertinusios mokinio (būsimo vairuotojo) turimus praktinio vairavimo
įgūdžius, turi teisę iki 20 proc. sumažinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursų valandų
skaičių (pagal kiekvieną transporto priemonių kategoriją).
13. Mokiniams, ne jaunesniems kaip nustatyto amžiaus (B kategorijos – ne jaunesniems kaip 17
metų), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones,
baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus,
vairavimo mokykla išduoda liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą.
14. Liudijimas, patvirtinantis mokymo kursų baigimą, suteikia teisę laikyti egzaminus VĮ „Regitra“
(pagal kiekvieną transporto priemonių kategoriją, kuri nurodyta mokymo kursų baigimo liudijime).
15. Vairavimo mokykla mokiniui sumokėjusiam visą sutartyje nurodytą sumą už mokymo kursus,
baigusiam visą mokymo kursą ir išlaikiusiam teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių
galutines įskaitas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną elektroninėmis ryšio priemonėmis
pateikia VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinį išmokytą vairuoti tam tikros kategorijos (-jų),
patvirtinančią, kad mokinys turi reikiamas teorines žinias ir pakankamai vairavimo įgūdžių.
16. Vairavimo kursai galioja 12 mėnesių nuo baigimo užregistravimo VĮ „Regitra“ dienos.
18. Vairavimo mokykla neteikia informacijos VĮ „Regitra“ apie tuos mokinius, kurie nebaigė
nustatyto teorijos mokymo ir viso privalomo praktinio vairavimo įgūdžių kurso, arba yra neišlaikę
teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių įskaitos (-ų). Mokinių žinios ir įgūdžiai įvertinami
nuo 1 iki 10 balų, teigiamas įvertinimas – 6 ir daugiau balų.
19. Teorijos pamokų laikas:

I – IV nuo 18 val. , kartais nuo 15 val.

20. Teorijos užsiėmimai vyksta ne ilgiau kaip 4 mokymo val, o praktinio vairavimo užsiėmimai –
ne ilgiau kaip 3 mokymo val.
21. Mokiniai, norintys tobulinti teorijos žinias, kiekvieną dieną nuo 8 iki 17val. (išskyrus pietų metą
nuo 12 iki 13val, išeigines bei šventines dienas) gali spręsti kompiuterinius testus vairavimo
mokyklos teorijos mokymo klasėje.
22. Praktiniams vairavimo užsiėmimams tariamasi su kiekvienu mokiniu individualiai (derinamas
laikas kada mokinys gali atvykti į vairavimo pamokas).

III. Mokinių elgesio taisyklės.

20. Draudžiama ateiti į teorijos ar praktinio vairavimo kursus neblaiviems ar apsvaigus nuo
narkotinių, toksinių ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų.
21. Draudžiama rūkyti įmonės patalpose ir automobiliuose.

22. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti įmonės inventorių.
23. Užsiėmimų (teorijos ar praktinio vairavimo) metu mokiniai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais.
24. Mokinys, negalėdamas atvykti į praktinio vairavimo kursus, privalo iš anksto (ne vėliau, kaip
dieną prieš tai, iki 17val.) pranešti savo vairavimo instruktoriui.
25. Pasibaigus mokymo kursams mokiniai laiko mokyklinį egzaminą.
26. Mokiniai nevartoja necenzūrinių žodžių, klauso dėstytojo bei vairavimo instruktorių nurodymų.

IV. Taisyklės reglamentuoja.
Mokykloje teoriją dėsto ir vairuoti moko asmenys atitinkantys reikalavimus, keliamus vairavimo
mokyklų vairavimo mokytojams ir vairavimo instruktoriams.
28. Darbo vietoje laikomasi visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų
29. Jei dėl svarbių priežaščių nevyksta teorijos ar praktinio vairavimo užsiėmimai, mokiniai
informuojami iš anksto.